Toshiba XR-V22 CD-player Review

Toshiba XR-V22
Toshiba XR-V22